actualitzat: 18/07/2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el suport de:

PROJECTE BIODIVERSITAT

L'INSTITUT PIRINENC DEL GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS, ha endegat el PROJECTE BIODIVERSITAT per tal de fer front a la necessitat cada vegada més imperiosa que tenen els ramaders i pastors del Pirineu de protegir els seus ramats d'ovelles i cabres en front dels nous predadors que, afortunadament, estan colonitzant de nou la nostra serralada com són l'ós, el llop i el linx, però sense perdre de vista les desfetes que fan a vegades els gossos errants.

Aquest projecte està estructurat de la següent manera:

1. Informar a tots els ramaders i pastors interessats, de l'especial idiosincràsia del GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS com a gos de protecció de ramats i de les atencions, maneig i infrastructura necessàries des de que és cadell fins que esdevé adult.

2. Estudiar de manera molt acurada les peticions de gossos dels ramaders i pastors per determinar si compleixen les condiciones mínimes que ha establert l'INSTITUT, per tal que el MUNTANYA pugui desenvolupar la seva tasca amb las màximes garanties d'èxit.

3. Facilitar gossos de la raça MUNTANYA DELS PIRINEUS als ramaders i pastors que compleixin aquestes condicions mínimes.

4. Assessor de manera continuada una vegada entregat el MUNTANYA, posant especial èmfasi a que el protocol de l'impromta i el maneig del gos es faci correctament i que la infrastructura que necessita el cadell sigui l'adequada.

5. Fer un seguiment durant tota la vida del gos per corregir, en el seu cas, les eventuals desviacions que puguin alterar la seva funcionalitat.


 
  © 2005-2024 Institut Pirinenc del Gos Muntanya dels Pirineus telf: +34 - 629 61 33 99 info@institutpirinenc.org